NFU Cymru yn parhau i gefnogi Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Meirionnydd YFC Presentation_66848

Unwaith yn rhagor eleni mae NFU Cymru wedi darparu nawdd i Ffemwyr Ifanc Meirionnydd ar gyfer eu Rali flynyddol. Bu rali llwyddiannus eleni ar fferm Bryn Celynog yng Nghwm Prysor a da oedd gallu darparu cyllid at y digwyddiad unwaith yn rhagor. 

Yn ogystal a’r nawdd o £250 tuag at y Rali mae’r Undeb yn cefnogi’r mudiad dros y flwyddyn gyfan gan ddarparu swyddfa bwrpasol ar eu cyfer yn Swyddfa NFU Cymru yn Nolgellau.  Cyflwynwyd siec i Eifion Davies, Llywydd, a Elen Medi, Cadeirydd Sir, gan Emlyn Roberts, Cadeirydd NFU Cymru Sir Feirionnydd, mewn cyfarfod diweddar yn Nolgellau.

Dywedodd Elen Medi ar ran y Ffermwyr Ifanc: “Mae sicrhau nawdd yn allweddol i holl weithgareddau’r Ffermwyr Ifanc erbyn hyn, yn enwedig gyda’r newidiadau sydd wedi bod i’n trefniadau cyllido dros y 12 mis diwethaf. Hoffwn ddiolch i NFU Cymru ym Meirionnydd am fod mor gefnogol i’r Mudiad yn y sir.”

Ychwanegodd Emlyn Roberts Cadeirydd NFU Cymru Meirionnydd: “Mae mudiad y ffermwyr Ifanc yn rhan fawr o fywydau llawer ohonom yng nghefn gwlad ac mae’n dda ein bod yn gallu gwneud ein rhan i sicrhau ei barhad ym Meirionnydd.”


Last edited: 17:02 on July 03, 2019

Share this story:


© NFU Cymru 2019